Privacy policy

PRIVATUMO POLITIKA

 I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „VILRIDA“, veikiančio

 adresu Dariaus ir Girėno g. 177C, Vilnius, įmonės kodas yra 300063039 (toliau – Duomenų

valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarka bei Duomenų valdytojo

valdomos interneto svetaines http://www.vilrida.eu/lt (toliau – Interneto svetaine) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonėje priklausančioje interneto

svetainėje (http://www.vilrida.eu/lt), naudojasi svetaines informacija.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens

duomenis tvarko UAB „VILRIDA“.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetaines

naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šia Politika siekia

įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu

būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau

netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui,

moksliniu ar istoriniu tyrimu tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su

pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

5.4. Asmens duomenys adekvatus, tinkami ir tik tokie, kuriu reikia siekiant tikslu, dėl kuriu

jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys butu tikslus ir esant poreikiui per protinga

terminą nuo pasikeitimo fakto butu atnaujinami;

5.6. Imamasi visu pagristu priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslus,

atsižvelgiant i jų tvarkymo tikslus, butu nedelsiant ištrinami arba per protinga terminą ištaisomi

(tikslumo principas);

5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektu tapatybe butu galima

nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesni laikotarpi, jeigu asmens duomenys bus

tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, moksliniu ar istoriniu tyrimu tikslais arba

statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas

siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmes apribojimo principas);

5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant i Duomenų valdytojo tvarkomu asmens duomenų

bendrini pobūdi, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones

butu užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsauga nuo asmens duomenų

tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad butu laikomasi aukščiau nurodytu

principu, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybes principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl

fiziniu asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokiu duomenų judėjimo ir kuriuo

panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines

apsaugos įstatymu (toliau – ADTAI), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teises aktais.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAI.

7. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, Instagram ar kitu internetiniu reklamų

teikėju paslaugomis. Apie siu paslaugu teikėju privatumo politika, renkamus duomenis ir taikomas

asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtu paslaugu teikėju privatumo

politiškose.

 II SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS IR TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

 8. UAB „VILRIDA“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos

Respublikos teises aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsauga. Įmone tvarko interneto

svetaines asmens duomenis šiais pagrindais:

8.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi i mus ir

asmens duomenų pateikimu  arba kitais aktyviais veiksmais;

8.2. mūsų teisėtu interesu įgyvendinimui (pvz., teikiant Jums pasiūlymus dėl prekių įsigijimo);

8.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teises aktai.

9. Įmonė siekia, kad asmens duomenys butu tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie

butu tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie butu tvarkomi laikantis teises aktuose

nustatytu aiškiu ir skaidriu asmens duomenų tvarkymo principu ir reikalavimu.

10. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teikdami Jums paslaugas, pvz. priimdami ir

 vykdydami Jūsų išankstinius užsakymus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už

prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokiu asmens duomenų tvarkymas yra Jūsų sutikimo pagrindu arba

vykdant teises aktuose mums nustatytas prievoles.

11.  Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų

(duomenų subjekto) sutikima arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagristas kitais teises aktuose

numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

 III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 12. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad

galėtų atskirti vienus Internetines svetaines naudotojus nuo kitu. Slapuku pagalba Duomenų

valdytojas siekia užtikrinti malonesne patirti asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti

pačią Interneto svetaine.

13. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar

įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planetiniame kompiuteryje).

14. Interneto svetainėje http://www.vilrida.eu/lt  naudojami slapukai:

 

 

Tipas   Slapuko pavadinimas Paskirtis Domenas Galiojimo terminas
Funkcinis   PHPSESSID Naudojamas internet svetainės funkcionalumui realizuoti. http://www.vilrida.eu.lt Sesija
Funkcinis  

dffd24f39507

855c5cb1f3dee4c00e66

Naudojamas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jame saugomas prisijungusio naudotojo identifikatorius. http://www.vilrida.eu.lt Sesija
Funkcinis   fmalertcookies Naudojamas nustatyti ar naudotojas sutiko su slapukų politika. http://www.vilrida.eu.lt 30 dienų
Funkcinis   Joomsef_lang Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos saugojimui. Pagal jį atsidarius puslapi nustatoma naudotojo pasirinkta kalba. http://www.vilrida.eu.lt 1000 dienų
Funkcinis   Wordpress_test_cookie Naudojamas tekstui “WP Cookie cjeck” saugojimui. Naudojamas patikrinti ar naudotojo naršyklė priima ar blokuoja slapukus. http://www.vilrida.eu.lt Sesija
Funkcinis   Wordpress_xxxxx Naudojamas prisijungimo duomeninms išsaugoti. Duomenų panaudojimas ribojamas admin panelės sričiai. http://www.vilrida.eu.lt Sesija
Funkcinis   wordress_logged_in_xxxxx Naudojamas prisijungimo duomenims išsaugoti. Optimalesniam tinklapio sąsajos naudotojui prisijungus panaudojimui. http://www.vilrida.eu.lt Sesija
Funkcinis   Wp-settingd-xxxxx Wp-settings-time-xxxxx  Naudojamas pageidautinų naudotojui nustatymų išsaugojimui. WordPress šis slapukas naudojamas admin panelės ir pagrindinės tinklapio sąsajos pritaikymui. http://www.vilrida.eu.lt Nuolat
Funkcinis   _icl_current_language Naudojamas pasirinktos tinklapio kalbos reikšmės išsaugojimui. http://www.vilrida.eu.lt 24 valandos
Funkcinis   Cookie_notice_accepted Naudojamas nustatyti, ar naudotojas sutiko su slapukų politika tinklapyje, paspausdamas mygtuką “Sutinku”. http://www.vilrida.eu.lt 1 mėnesis

15. Mes naudojamės svetaines analizes paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti

statistinius svetaines naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informacija, kuria šie

įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

16. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotu informacijos apie jūsų

naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršykles papildini.

17. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio

naudotojo tapatybes. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant

asmenini kompiuteri, mobilųjį telefoną ar planšetini kompiuteri ir IP adresą, o tokia surinkta

informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teises aktu numatytus atvejus.

18. Atidarant Internetine svetaine ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką

„Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai butu išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame

telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

19. Norėdamas atšaukti duota sutikima, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus,

pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visu ar dalies slapuku.

Žinotina, kad naudojantis tokiais naršykles nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus

slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetaines funkcijų.

20. Slapuku surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos

asmens duomenų teisines apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroniniu ryšiu įstatymo,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fiziniu asmenų apsaugos tvarkant

asmens duomenis ir dėl laisvo tokiu duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB,

bei kitu asmens duomenų apsauga reglamentuojančiu teises aktu nuostatomis.

21. Vadovaudamiesi teises aktu reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo

priemones, kurios užkirstu kelia ne teisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei ne teisėtam jų

panaudojimui.

 IV SKYRIUS

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

 

22. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant

tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba toki laikotarpi, koki nustato teises aktai.

23. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali buti vykdomas

tik, kai:

23.1. esama pagristu įtarimu dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

23.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

23.3. jeigu mes esame gavę skundu, susijusiu su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję

atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;

23.4. rezerviniu kopijų ir kitais su informaciniu sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar

panašiais tikslais;

23.5. esant kitiems specialiems teises aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 

V SKYRIUS

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES

ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

 

24. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems

tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

25. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums

vykdyti veikla ir administruoti Paslaugu teikimą. Tokiais asmenimis gali buti duomenų centrų,

prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios

įmonės, programine įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informaciniu

technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės,

naršymo internete ar veiklos internete analize atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos

paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.

26. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra

būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

27. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų

nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teises aktus ir su

mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

28. Duomenys taip pat gali buti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos

įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai

reikalaujama pagal galiojančius teises aktus arba teises aktu numatytais atvejais ir tvarka, siekiant

užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotoju ir ištekliu saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius

reikalavimus.

  

VI SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS

 

29. Duomenų apsauga reglamentuojantys teises aktai, suteikia jums daug teisiu, susijusiu

su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

30. Turite teise, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

30.1. Turite teise prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais

atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti

aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštiška prašymą mums el. paštu office@vilrida.eu.

31. Turite teise, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.

31.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teise

paprašyti ja ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštiška

prašymą mums el. paštu office@vilrida.eu.

32. Turite teise, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

32.1. Jus turite teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra

tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagristoms

motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tesime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami

pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštiška prašymą mums el. paštu

office@vilrida.eu.

33. Turite teise reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teise buti pamirštam):

33.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teise prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens

duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami

pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštiška prašymą mums el. paštu

office@vilrida.eu.

34. Turite teise apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

34.1. Tam tikromis aplinkybėmis jus taip pat turite teise apriboti jūsų asmens duomenų

tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštiška prašymą mums

el. paštu office@vilrida.eu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

36. Duomenų valdytojas neatsako už žala, įskaitant žala, sąlygota naudojimosi Interneto

svetaine trikdžiu, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusi dėl paties asmens ar trečiųjų

asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmu ar neveikimo, klaidu, sąmoningo kenkimo, kitokio

netinkamo Interneto svetaines naudojimo.

37. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine

trikdžius ir (ar) jų sąlygota žala, atsiradusia dėl trečiųjų šalių, nesusijusiu su Duomenų valdytoju

ar asmeniu, veiksmu ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

38. Duomenų valdytojas turi teise iš dalies ar visiškai pakeisti Politika.

39. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

40. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine

ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokiu

papildymu ir/ar pakeitimu.

41. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu

office@vilrida.eu.

 

42. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. kovo 28 d.